Groene Hart wil bodemdaling aanpakken

Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio.

Zij lieten zich 12 februari 2018 door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland. Ook werd met de burgemeesters van Alphen aan den Rijn, Gouda (Midden-Holland) en Woerden, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regiodeal over bodemdaling besproken.

Aanpak bodemdalingDe Groene Hart regio en het Rijk gaan mogelijkheden onderzoeken voor een regiodeal rond de aanpak van bodemdaling. Een regiodeal biedt kansen om landelijke, regionale en lokale inspanningen te bundelen en samen te werken aan de toekomst van het Groene Hart.

Het Groene Hart wil en kan een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling. Daarbij is een structurele verankering nodig van kennis, maatregelen en (proef)activiteiten in een grootschalig regionaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kennis- en bezoekerscentrum, oplossingen voor bestaande woningen en innovatieve ideeën voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. Hierdoor kan het Groene Hart als inspiratie- en kennisbron dienen op landelijk en mogelijk ook internationaal niveau.

Burgemeester Liesbeth Spies: “Bodemdaling is een probleem dat we met elkaar moeten aanpakken. Prognoses laten zien dat op termijn verschillende dorpen en steden in het Groene Hart zo ver verzakt zullen zijn dat door wateroverlast het maatschappelijk en economisch verkeer stil komt te staan. We willen het Groene Hart toekomstbestendig maken zodat het hier in 2050 nog steeds mooi wonen, werken en recreëren is. Dit is ook van belang voor de economische slagkracht van Nederland.”

Frontfoto: Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven tijdens werkbezoek Groene Hart in gesprek met bestuurders over samenwerking rond de aanpak van bodemdaling. Op de foto staan van rechts naar links: burgemeester Molkenboer van Woerden, minister Schouten, burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn, burgemeester Schoenmaker van Gouda, staatssecretaris Van Veldhoven, hoogheemraad Langeslag van hoogheemraadschap van Rijnland, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Bom-Lemstra en wethouder van Gouda en voorzitter van platform Slappe Bodem Niezen. Fotograaf: Rein Baesjou.

Uitdagingen voor bewonersTijdens het werkbezoek spraken de bewindspersonen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuurbeheer. De gesprekken met de boeren richtten zich onder andere op waterpeilbeheersing en onderwaterdrainage, op alternatieve teelten en op een reductie van de bodemdaling en CO2-uitstoot. Ook het openbarsten van veenlagen kwam ter sprake, als gevolg van de grondwaterstijging en het onder water lopen van polders. 

Burgemeester Liesbeth Spies: ,,Bodemdaling is een probleem dat we met elkaar moeten aanpakken. Prognoses laten zien dat op termijn verschillende dorpen en steden in het Groene Hart zo ver verzakt zullen zijn dat door wateroverlast het maatschappelijk en economisch verkeer stil komt te staan. We willen het Groene Hart toekomstbestendig maken zodat het hier in 2050 nog steeds mooi wonen, werken en recreëren is. Dit is ook van belang voor de economische slagkracht van Nederland.”

Bewoners in de historische binnenstad van Gouda praatten de bewindspersonen bij over hun huizen die steeds meer onderlopen bij regenval. Deltares, instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, gaf informatie over de verkenning van een kennis- en bezoekerscentrum over bodemdaling in het Groene Hart.

Bodemdaling wordt veroorzaakt door het inklinken van veengronden. Door een lage grondwaterstand komt het veen droog te liggen, breekt af en klinkt in. Een pasklare oplossing om bodemdaling tegen te gaan is er niet. Het probleem aanpakken gaat veel geld kosten. Zodoende wil het Groene Hart een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling.

De minister en staatssecretaris gaven aan onder de indruk te zijn van alles wat er in het Groene Hart al gebeurt om bodemdaling tegen te gaan. Burgemeester Spies: “Dit is voor ons aanleiding om met de ministeries in gesprek te blijven over een regiodeal. De bewindspersonen gaven ons waardevolle aandachtspunten mee voor dit proces: kom met een voorstel dat van onderop tot stand is gekomen en dat is gebaseerd op cofinanciering.”

Het kennisinstituut is op het moment bezig met het opzetten van een nationale informatievoorziening bodembeweging. Dit is een online database voor heel Nederland, waarin de bodembewegingen zijn terug te vinden. Hiervoor zijn meetpunten in Nederland nodig. Zo’n meetpunt in het Groene Hart uitbouwen tot bezoekers- en kenniscentrum zou de kennis over bodemdaling moeten vergroten.

Samenwerking Groene HartHet werkbezoek van de bewindspersonen kwam tot stand in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda (Midden-Holland) en Woerden. De komende jaren werken deze gemeenten intensief met elkaar samen, net als met andere gemeenten en partners, zoals bedrijven en onderwijsorganisaties. Basis van deze samenwerking is het Groene Hart bestuursakkoord dat op 19 december 2016 met de provincie Zuid-Holland is ondertekend.

Tijdens het werkbezoek spraken de bewindspersonen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuurbeheer. De gesprekken richtten zich op waterpeilbeheersing, onderwaterdrainage en de reductie van de bodemdaling. Bewoners in de historische binnenstad van Gouda praatten de bewindspersonen bij over hun huizen die steeds vaker onderlopen bij regenval.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, Waterstaat) waren maandag te gast in het Groene Hart. Het werkbezoek stond in het teken van bodemdaling.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten deze week een werkbezoek aan het Groene Hart. Zij lieten zich door ondernemers, inwoners en bestuurders uit het gebied informeren over de problematiek van bodemdaling in de steden en op het platteland.

Het Groene Hart en het Rijk gaan mogelijkheden onderzoeken voor een regio-deal rond de aanpak van bodemdaling. Dit moet kansen bieden om landelijke, regionale en lokale inspanningen te bundelen en samen te werken aan de toekomst van het gebied. Het Groene Hart wil en kan een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling.

REGIO – In het Groene Hart is bodemdaling door de inklinking van veengrond een groot probleem. Net als in andere veengebieden in Nederland daalt de bodem met millimeters tot enkele centimeters per jaar. De Groene Hart regio en het Rijk gaan mogelijkheden onderzoeken voor de aanpak van bodemdaling.

Daarbij is een structurele verankering nodig van kennis, maatregelen en (proef)activiteiten in een grootschalig regionaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kennis- en bezoekerscentrum,  innovatieve ideeën voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. Hierdoor kan het Groene Hart als inspiratie- en kennisbron dienen op landelijk en mogelijk ook internationaal niveau.

Tijdens het werkbezoek spraken de bewindspersonen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuurbeheer. De gesprekken met de boeren richtten zich onder andere op waterpeilbeheersing en onderwaterdrainage, op alternatieve teelten en op een reductie van de bodemdaling en CO2-uitstoot. Ook het openbarsten van veenlagen kwam ter sprake, als gevolg van de grondwaterstijging en het onder water lopen van polders.

Het werkbezoek van de bewindspersonen kwam tot stand in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda (Midden-Holland) en Woerden. De komende jaren werken deze gemeenten intensief met elkaar samen, net als met andere gemeenten en partners, zoals bedrijven en onderwijsorganisaties. Basis van deze samenwerking is het Groene Hart bestuursakkoord dat op 19 december 2016 met de provincie Zuid-Holland is ondertekend.


Alphen aan den Rijn at Twitter: