Amstelveen komt voor jeugdhulp met loket bij conflictscheidingen – Amstelveens Nieuwsblad

AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen wil het makkelijker maken om jeugdhulp te vinden.  Hiervoor gaat de gemeente bijvoorbeeld een loket voor conflictscheidingen openen en komen er GGZ-praktijkondersteuners jeugd (geestelijke gezondheidszorg) bij huisartsen. Deze acties zijn opgenomen in de Jeugdagenda 2019-2022 die het college van B en W heeft goedgekeurd en ter behandeling heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de agenda staan doelen, speerpunten en acties om de jeugdhulp binnen Amstelveen te verbeteren en de kosten te  beheersen

Met een groot deel van de 18.000 kinderen en jongeren in onze gemeente gaat het volgens B en W gelukkig goed. Toch stijgen de kosten voor jeugdhulp nog elk jaar verder door. “Ons doel is de jeugdhulp in Amstelveen goed, persoonlijk en betaalbaar te houden. Als een kind hulp nodig heeft, moet hij of zij die op tijd kunnen krijgen. Hoe eerder de hulp, hoe minder kans dat de problemen van een kind erger worden. Daarbij willen we dat het kind en het gezin één zorgplan en één aanspreekpunt heeft. Daardoor blijft het persoonlijk. Gelukkig is de schaal van Amstelveen zo, dat we dat kunnen bieden,”  aldus wethouder Frank Berkhout (Jeugd).

Het hoofddoel van de Jeugdagenda is dat kinderen in Amstelveen veilig, gezond en kansrijk op moeten kunnen groeien. Het gemeentebestuur gaat daarom onder meer inzetten op ´sterke wijken´ waarbij hulp en zorg in de directe omgeving van het kind gegeven moeten worden. Als voorbeelden worden trainingen op maat in de scholen of het aanmoedigen van sporten voor kwetsbare kinderen genoemd.

Verder wil de gemeente de samenwerking met partnerorganisaties intensiveren. Ook stimuleert de gemeente de samenwerking tussen scholen, kinderdagverblijven en jeugdhulpverleners. Amstelveen start ook een onderzoek naar alle jeugdzorg en de inkoop hiervan. Daarmee verwacht het college meer zicht te krijgen op welke specialistische hulp structureel nodig is. Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat Amstelveen meer inzicht en grip krijgt op de inhoud en kosten van de jeugdhulp in de gemeente.

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is de uitvoering van jeugdhulp een taak van gemeentes.  

Amstelveen – Wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, D66) stelt dat het grote en groeiende aantal internationale inwoners in Amstelveen het lokale onderwijs voor uitdagingen stelt. ‘De klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken. Dat legt druk op onze leraren’, aldus Berkhout.  

De wethouder meldt dat in een persbericht over de nieuwe Onderwijsagenda 2019-202, waarin het College van Burgemeester en Wethouders beschrijft hoe zij de Amstelveense scholen en in het bijzonder leraren gaan ondersteunen de komende jaren. Inmiddels is bijna 1/5e van de Amstelveense bevolking van internationale afkomst.

Berkhout: ‘Amstelveen is een groeiende stad met een groot percentage internationale inwoners. Dat heeft invloed op het onderwijs; het is enerzijds een verrijking en aan de andere kant zorgen de groei en internationalisering voor uitdagingen in de klas. Eén van de speerpunten uit de onderwijsagenda is onze inzet om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarnaast willen we graag dat Amstelveen aantrekkelijk blijft voor leraren om er te werken. Dat vraagt om meer dan een leuke baan, ook huisvesting, bereikbaarheid en toekomstperspectieven spelen daarbij een rol.”

In Amstelveen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor goed onderwijs. De gemeente faciliteert met huisvesting en ondersteunt de scholen op grote overkoepelende thema’s. Het college van B&W heeft de nieuwe onderwijsagenda goedgekeurd en ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.

Om alle kinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs verder versterkt. Op iedere basisschool is een jeugdhulpverlener van de gemeente aanwezig, op middelbare scholen een maatschappelijk werker. Ook is er extra hulp op plekken waar dat nodig is, zoals op speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor voorschools onderwijs, gericht op taal en vroeg signaleren van eventuele ontwikkelproblemen.

Ook zet de gemeente in op schoolverlaters en jongeren zonder werk. Alle jongeren boven de 18 zonder baan of opleiding worden benaderd en hulp aangeboden. Een betaalde baan is nog altijd de beste manier om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarom zetten we er breed op in om iedereen een goede opleiding en daarna kansen op een baan te bieden, besluit wethouder Berkhout.