Samenwerking Amstelveen en Aalsmeer staat op springen – Amstelveens Nieuwsblad

AMSTELVEEN Aalsmeer wil niet langer op de huidige manier blijven samenwerken met Amstelveen. De buurgemeente wil een door Amstelveen eenzijdig opgelegde verhoging van een bijdrage aan vooral de digitale hervorming van de gezamenlijke ambtelijke organisatie niet meer betalen.

Het verschil van inzicht betreft een bedrag van ruim 3 miljoen euro. Amstelveens burgemeester Tjapko Poppens deed hierover dinsdagavond een beknopte mededeling in een raadscommissie. “Een commissie van wijzen moet nu gaan bepalen hoe het verder moet met dit geschil. Aalsmeer vindt de huidige regeling en zoals het nu gaat niet goed genoeg meer. Daar kan het Amstelveense college zich in vinden, zij het niet op basis van dezelfde argumenten. Aalsmeer sluit verdere samenwerking met Amstelveen niet uit, maar dit moet dan een andere vorm krijgen. “

De komende tijd wordt gezocht naar een passende nieuwe vorm van duurzame samenwerking. Binnenkort worden de resultaten bekend van een al lopend onderzoek naar de knelpunten in de huidige samenwerking. “Aanbevelingen daaruit worden bij het zoeken naar een nieuwe vorm van samenwerking betrokken,” aldus Poppens.

Maandag 23 september zou er een bijeenkomst zijn van de raden van beide gemeenten, maar daar heeft Aalsmeer nu geen behoefte aan. Het Amstelveense college wil nu die tijd benutten om de raad bij te praten over de stand van zaken en mogelijke oplossingen.

Over de bijdrage van Aalsmeer aan herstructurering van de gammele computersystemen van de gezamenlijke organisatie, is al langere tijd veel te doen. Pas recent stemde Aalsmeer ermee in voor het lopende jaar een extra bijdrage in de kosten te leveren. Daarover bestond in de Amstelveense politiek grote ergernis. Voor 2020 was de bijdrage tot dusver en die komt er nu dus niet. Daarmee ontstaat een gat in de Amstelveense begroting.

Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen, waarbij de ambtelijke apparaten van beide gemeenten één geheel zijn geworden. De beide gemeenten hebben er echter al vanaf het begin twijfels over of dit wel de juiste vorm van samenwerking is. Het Aalsmeerse college schrijft nu aan de collegas in Amstelveen: “Het moment is aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven.” Aalsmeer wil de eigen zelfstandigheid verstevigen en vindt dat verdere verhoging van de financiële bijdrage niet aan Aalsmeerders is uit te leggen. De buurgemeente wil haar nu gezonde financiële positie niet in gevaar brengen.

Burgemeester Poppens benadrukte dat de dienstverlening door de beide gemeenten ondanks alle perikelen gewoon doorgaat.

Amstelveen/Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer heeft aangegeven niet langer op de huidige manier te willen samenwerken met gemeente Amstelveen.  Amstelveen zou Aalsmeer eenzijdig  een verhoging van de bijdrage in de organisatiekosten hebben opgelegd en dat lijkt bij het Aalsmeerse gemeentebestuur in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

‘Het moment is aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan’, schrijft het Aalsmeerse college van B en W in een brief aan Amstelveen. ‘Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.’

De gemeente Aalsmeer sluit een hernieuwde samenwerking met Amstelveen niet uit, maar dan op een andere manier. ‘Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze’, meldt gemeente Aalsmeer in een persbericht.

Amstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking. Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en digitalisering, meldt Amstelveen in een reactie.

Amstelveen stelt de afgelopen maanden ook veelvuldig overleg te hebben gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen: Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel danwel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit hebben we vandaag schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Aalsmeer stelt dat al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek zijn over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college van Aalsmeer zegt ervan overtuigd te zijn dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Aalsmeer stelt momenteel financieel gezond te zijn. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en gaan binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg. In opdracht van beide gemeenten loopt een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft ongewijzigd, aldus Amstelveen.

Amstelveen kwam dinsdagavond met een reactie op de brief van Aalsmeer waarin wordt uitgelegd waar het geschil zit. Klik hier voor de volledige reactie van Amstelveen.